برگزاری یکصد و پنجاه و پنجمین جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل با موضوع “بررسی وضعیت رفع معارضین پروژه بزرگراه شهید بروجردی و برنامه زمانبندی تکمیل پروژه”