یکصد و پنجاه و سومین جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل با موضوعات ذیل برگزار گردید:

بررسی گزارش نهایی کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص لایحه بازنگری و اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران با حضور سید حسن رسولی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران

تعیین رئیس، نایب رئیس و مخبر کمیسیون عمران و حمل و نقل(سال چهارم-دوره پنجم)

بررسی اصلاحیه لایحه، کارشناسان و اعضای پیشنهادی شورای سازمان ها و شرکت نوسازی عباس آباد

معرفی نماینده جهت عضویت در کمیته برنامه ریزی و ارزیابی اعطای نشان های شهروندی
تهران

در ادامه یکصد و پنجاه و سومین جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل ترکیب هیات رئیسه کمیسیون بدون تغییر ماند و بر این اساس برای سال چهارم – دوره پنجم:

محمد علیخانی به عنوان رئیس کمیسیون، افشین حبیب زاده نایب رئیس، شهربانو امانی به عنوان مخبر کمیسیون و محسن هاشمی عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل انتخاب شدند.