صد و پنجاه و یکمین جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل با موضوعات ذیل برگزار گردید:
بررسی دستورالعمل اجرایی تبصره یکم ماده نهم مصوبه “عوارض تردد جهت مدیریت ترافیک، کاهش تقاضای سفر و کنترل آلودگی هوا در سال ۱۳۹۹”
ارائه گزارش از برنامه اجرایی معاونت حمل و نقل و ترافیک برای مصوبه پارک حاشیه ای و پارکینگ عمومی