این جلسه با حضور محسن هاشمی ریاست شورا، محمد عليخاني رییس و شهربانو امانی عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل، مناف هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک و اعضای هیئت مدیره شرکت مترو بهمراه کارشناسان و مشاوران برگزار گردید.