فیلم:تذکر محمدعلیخانی به شهردار تهران در خصوص “نحوه پاسخگویی به تذکرات و توجه به پروژه های تحقق پذیر اولویت محور”