باموضوع: “ارائه گزارش از پیشرفت پروژه های عمرانی و حمل و نقلی و ترافیکی منطقه ۱ شهرداری تهران”