فیلم:محمد علیخانی:راهکارهای بهتری هم برای مدیریت فاصله اجتماعی و جلوگیری از افزایش ترافیک و ازدحام در تهران وجود دارد/ باید در تصمیم گیری ها به نظرات تخصصی توجه شود.۹۹/۲/۲

فیلم:محمد علیخانی: چرا می گویند فوتی ها چه ربطی به شورا و مدیریت شهری دارد؟ چرا عضو شورای شهر و نماینده مردم حق سوال کردن ندارد؟ چرا پاسخ سیاسی می دهید؟ شورا قصد ورود به مجادلات را ندارد/ ما را مجبور به پاسخگویی نکنید.۹۹/۲/۲