یکصدو بیست و پنجمین جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل با حضور اعضای کمیسیون سلامت و محیط زیست شورا ، شرکت مترو و با موضوعات ذیل برگزار گردید:

۱. بررسی گزارش عملکرد مترو و برنامه های آتی (ساخت تجهیزات در داخل کشور و مدل سرمایه گذاری عمومی-خصوصی ppp )
۲. بررسی برنامه زمانبندی تکمیل خطوط ریلی آنتنی و خطوط جدید مترو