یکصدو بیست و هفتمین جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل با موضوعات ذیل برگزار گردید:

*ارائه گزارش مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران از اقدامات این مرکز در سال ۱۳۹۸
*ارائه گزارش معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران در خصوص لایحه “بازنگری و اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران” و لایحه ” ضوابط تشکیلاتی شهرداری تهران”