امروز بعد از افتتاح فاز اول پروژه بزرگراه شهید کاظم رستگار به اتفاق ابوی جهت ثبت نام ایشان برای حوزه انتخابیه بویین‌زهراوآوج در وزارت کشور حضور یافتیم و ثبت نام انجام شد.