در صد‌ونهمین جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل به “بررسی نقش و جایگاه هلدینگ مترو” و “همچنین بررسی آخرین وضعیت خرید و یا ساخت داخلی واگن و سایر تجهیزات مترو” پرداخته شد.