جلسه رییس شورای شهر تهران و اعضای کمیسیون عمران و حمل و نقل و کمیسیون معماری و شهرسازی با معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران و مدیرعامل شرکت مترو تهران و سرپرست شرکت مجتمع های ایستگاهی مترو تهران
با موضوع: “بررسی نحوه پیاده سازی TOD و عملکرد شرکت مجتمع های ایستگاهی”