در صد و دومین جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل آقای محمد علیخانی به عنوان رییس کمیسیون و آقای افشین حبیب‌زاده به عنوان نایب رییس و خانم شهربانو امانی به عنوان منشی کمیسیون به مدت یک سال دیگر انتخاب شدند.