بررسی طرح الزام شهرداری تهران به پیگیری از دولت برای تخصیص ردیف بودجه ث ماده ۸۸ برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور به منظور تعمیم خدمات رایگان حمل و نقل عمومی و مراکز فرهنگی عمومی به جانبازان زیر ۲۵% و کلیه رزمندگان و آزادگان و همسران و فرزندان آنان.