آیین بهره برداری از ۲۰ پروژه مدیریت شهری در منطقه ۶ تهران(۱۳۹۸/۱/۲۸)