با پیگیری هایی صورت گرفته سرانجام شهردار محترم تهران مسئولیت ایمنی ۹ کیلومتر از خط ۶ را قبل از افتتاح پذیرفت، لذا ضمن سپاسگزاری از پاسخ ارسالی مواردی را یادآور می شوم:

۱- در تمامی مکاتبات ارسالی مشخص نشده که چگونه الزام و نیاز به نصب هفت هواکش میان تونلی در ۹ کیلومتر خط ۶، تنها با نصب و راه اندازی یک هواکش تامین گردیده است و چگونه صحت کارکرد تجهیزاتی که نصب نشده مورد تایید قرار گرفته است!
۲- صدور هرگونه تائیدیه ایمنی توسط شرکتهای مشاور، مستلزم نصب، تکمیل، راه اندازی و کنترل عملکرد تجهیزات ایمنی بر اساس نقشه های طرح و با رعایت استانداردهای بین المللی است.
در خاتمه جا دارد ضمن اعلام دوباره نگرانی این کمیسیون، از پذیرش کامل مسئولیت ایمنی این خط توسط شخص شهردار محترم تهران البته بدون تایید کتبی معاونت مربوطه سپاسگزاری نمایم.