برای دریافت فایل بر روی لینک زیر گلیگ نمائید:
نطق پیش از دستور محمدعلیخانی در جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران ری تجریش (۹۷٫۰۶٫۲۵)