حمله انتحاری تروریست های مزدور به اتوبوس پاسداران غیور مرزهای شرقی کشور و به شهادت رساندن جمعی از مدافعان وطن نشان دهنده درماندگی امریکا، نوکران منطقه ای و مزدوران وطن فروشی است که بارها با این کشتارهای ناجوانمردانه خوی وحشیانه خود را آشکار تر کرده اند.