نویسنده: محمد علیخانی

برگزاری صد و یازدهمین جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل

در صد و یازدهمین جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل به موضوعات “بررسی نحوه همکاری با اتحادیه بین المللی حمل و نقل عمومی (UITP)” و “همچنین بررسی طرح زیر گذر گیشا” پرداخته...

ادامه مطلب

عکس روز