مجوز انتشار چهل هزار میلیارد ریال اوراق مالی به منظور اجرای طرح های حمل و نقل عمومی شهر تهران به اتفاق آراء اعضای شورای شهر تهران به تصویب رسید.
به گزارش معاونت ارتباطات و امور بین‎الملل شورای اسلامی شهر تهران، گزارش كميسيون‎هاي (برنامه و بودجه – عمران و حمل و نقل) شورا در خصوص لایحه شهردار تهران در خصوص اصلاح بند (١)تبصره چهارم(۴) بودجه مصوبه سال ١٣٩٩ شهرداری تهران و مجوز انتشار چهل هزار میلیارد ریال اوراق مالی به منظور اجرای طرح های حمل و نقل عمومی شهر تهران که یک فوریت آن در جلسه قبل به تصویب رسیده بود، توسط محمد علیخانی قرائت شد.
محمد علیخانی رئیس کمیسیون حمل و نقل در این خصوص اظهار داشت: سقف مجوز شورا در بودجه مصوب برلی انتشار اوداق مالی مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال بود و شهرداری تهران در این لایحه تقاضای افزایش آن را تا سقف چهل هزار میلیارد ریال به شورا ارائه داده است.
او با بیان اینکه بازپرداخت ۵۰ درصد از اصل و سود این اوراق بر عهده دولت است یادآور شد: لذا به نفع شهرداری است که از این فرصت و امکان به نفع حمل و نقل عمومی شهر تهران استفاده کند. به همین دلیل این لایحه در کمیسیون مشترک عمران و حمل و نقل و برنامه و بودجه بدون مخالف به تصویب رسیده است.
پس از ارائه این گزارش توسط رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل لایحه شهرداری به اتفاق آراء به تصویب رسید.