جلسه هیات انضباطی شرکت های تاکسیرانی با دو موضوع تشویق شرکت های تاکسیرانی که بهترین عملکرد را در رعایت پروتکل های بهداشتی و مقابله با شیوع ویروس کرونا داشته اند و همچنین گزارش عملکرد سازمان تاکسیرانی تهران در دوره کرونا