صد و چهل و ششمین جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل با موضوعات ذیل برگزار گردید: بررسی طرح اصلاحیه ماده واحده مصوبه نظام یکپارچه بلیط الکترونیک حمل و نقل عمومی شهر تهران
بررسی اصلاح اساسنامه شرکت واحد اتوبوسرانی