صد و چهلمین جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل

باموضوع: “ارایه گزارش از تشکیل کارگروه تخصیص بودجه پروژه های سرمایه ای با توجه به تاثیر بحران کرونا بر بودجه”