غم اگر به کوه گویم بگریزد و بریزد
که دگر بدین گرانی نتوان کشید باری

این روزها، با هریک از هم میهنان داغدار که عزیزانشان را در حادثه‌ی هواپیمای اوکراینی از دست داده‌اند، دیدار داشتیم، مصیبت را از آنچه هست سنگین‌تر یافتیم. تحمل این داغ و اندوه بزرگ، شکیبایی و صبوری بسیار می‌خواهد. این و دلهای آشفته‌شان شاید با مرهم صداقت کمی به سامان برسد.