جلسه اعضای شورای شهر و شهردار تهران با معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی ریاست جمهوری، نمایندگان سازمان شهرداری های وزارت کشور، صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی، ایدرو، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری، کارشناسان و مشاوران در خصوص پیگیری تحقق وعده های دولت برای خرید اتوبوس