فیلم:نطق پیش از دستور محمد علیخانی در جلسه ۱۸۵ صحن شورای اسلامی شهر

>