یکصدوسومین جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل در خصوص ارائه گزارش عملکرد کمیته TOD و بررسی طرح افزایش تراکم اطراف ایستگاه های مترو تا شعاع ۳۰۰ متر برگزار شد.