یکصد و دومین جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل با موضوعات ذیل برگزار گردید:
انتخاب رییس، نایب رییس و منشی کمیسیون و بررسی اصلاحیه بند ۱ ماده ۵۲ مصوبه برنامه ۵ ساله سوم توسعه شهر تهران