بازدید از بزرگراه شهید رستگاری و پل های تقاطع آزادگان به شهید رستگاری و پل مزینانی در منطقه ۱۵ تهران ( ۵/۵ کیلومتر از تندرو بزرگراه شهید رستگاری تا پایان شهریور ۹۸ به بهره برداری خواهد رسید)