بازدید از ترمینال شهید دستواره و پروژه احداث پارک خانواده در منطقه ۲۰ شهرداری تهران

افتتاح دسترسی آزادگان در منطقه ۱۶ به خیابان دستواره در منطقه ۲۰