فیلم:ارائه خلاصه عملکرد یکساله کمیسیون عمران و حمل و نقل در صحن شورای شهر ( گزارش شهریور ماه ۹۷ تا تیرماه ۹۸)