عضو شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش امروز با حضور در شعبه اخذ رای فرهنگسرای ابن سینا در انتخابات شورایاری ها شرکت کرد.در حاشیه این رویداد محمد علیخانی از ستاد انتخابات شورایاری نیز بازدید نمودند.