جلسه مشترک کمیسیون های عمران و حمل و نقل/ معماری و شهرسازی/ فرهنگی و اجتماعی/ کمیته بودجه و نظارت شورای اسلامی شهر تهران با حضور نماینده سازمان گردشگری و میراث فرهنگی، معاون راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ و مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران
با موضوع ارائه گزارش شرکت توسعه فضاهای فرهنگی در خصوص وضعیت و روند پیشرفت گذر صنایع دستی