محمد علیخانی رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با حضور در اتاق تعاون ایران، در خصوص نقش تعاونی ها در ساماندهی حمل و نقل بار شهری توضیح داد.