بازدید شبانه اعضای کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران و معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از پروژه های عمرانی و اقدامات اداره شب منطقه ۵