عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه متولی مسائل محیط زیستی یک دستگاه خاص نیست گفت: دستگاه ها به تنهایی نمی توانند مسائل محیط زیستی را حل کنند و بیشترین تاثیر را همیشه مردم دارند و باید از آنها کمک بخواهیم.
محمد علیخانی با اشاره به هفته منابع طبیعی و پویش درختکاری گفت: با اجرای چنین پویش هایی مردم در گسترش فضای سبز و جلوگیری از تخریب فضای سبز مشارکت داشته و نمی توان این نقش موثر را نادیده گرفت.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: در سال های اخیر و با تلاش های صورت گرفته مردم دغدغه های محیط زیستی پیدا کرده و در هفته منابع طبیعی و درختکاری شاهد جنب و جوش مردم برای کاشت درخت هستیم.
علیخانی تصریح کرد: سالهاست سازمان پارک ها با در اختیار قرار دادن نهال های رایگان به توسعه فضای سبز شهری اقدام داشته که گامی مثبت و ارزشمند است و باید ادامه یابد.