گفتگوی محمد علیخانی در خصوص اخذ عوارض محدوده زوج و فرد