محمد علیخانی در پی بخشنامه معاونت حمل و نقل و ترافیک در خصوص هماهنگی با دفتر معاونت ترافیک در صورت بازدید از سازمان ها و شرکت های زیر مجموعه این معاونت نسبت به این بخشنامه به شهردار تهران تذکر داد.