در صدوهفتمین جلسه شورای شهر تهران، اعضا با عضویت محمد علیخانی و شهربانو امانی در کمیسیون بدوی کفالت نظام وظیفه موافقت کردند.

محمد علیخانی با ۱۵ رای موافق و شهربانو امانی با ۱۴ رای موافق به عنوان نمایندگان شورا در این کمیسیون انتخاب شدند.

محمد سالاری در جریان بررسی این موضوع گفت: فکر می کنم بهتر است آقایان انتخاب شوند؛ چراکه به هرحال وظیفه سربازی مربوط به آقایان است. فکر نمی کنم خانم امانی هم تمایل به عضویت در این کمیسیون داشته باشند.

مجید فراهانی در واکنش به اظهارات محمد سالاری اظهار کرد: بعضا خانم ها در بسیاری از موارد که حتی مربوط به آقایان است، بهتر تصمیم گیری می کنند. خانم ها هم برای فرزندان پسر و هم برای فرزندان دختر مادری می کنند. من به نفع خانم امانی از عضویت در این کمیسیون کنار کشیده ام.

شایان ذکر است؛ شهربانو امانی از غایبان این جلسه بود.